Các nhà giáo dục, gia đình và cộng đồng của Học khu Philadelphia

Tìm hiểu về Imagine Learning Illustrative Mathematics (IM)

Thiết kế hướng dẫn của Imagine Learning Illustrative Mathematics hỗ trợ người học K-12 tại Sở Giáo dục Philadelphia thông qua các trải nghiệm giảng dạy năng động, hấp dẫn. Học sinh phát triển sự hiểu biết khái niệm sâu sắc phù hợp với Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung của Tiểu bang và các nguyên tắc học tập dựa trên nghiên cứu.

Thiết kế giảng dạy của Imagine Learning Illustrative Mathematics

Khung hướng dẫn dựa trên vấn đề hỗ trợ giáo viên trong việc cấu trúc bài học, vì vậy học sinh là những người giải quyết vấn đề để học toán. Các hoạt động và thói quen cung cấp cho giáo viên cơ hội để xem những gì học sinh biết và những gì họ có thể nhận thấy trước khi giải thích cho họ các khái niệm và quy trình.
Mỗi đơn vị bắt đầu với một lời mời đến với toán học. Một vài bài học đầu tiên cung cấp một điểm đầu vào dễ tiếp cận cho tất cả học sinh và cung cấp cho giáo viên cơ hội để quan sát những hiểu biết trước đó của học sinh.
Overall DNA of the instruction design of Imagine Learning Illustrative Mathematics: Invitation to the mathematics - Deep study of concepts and procedures - Consolidating and applying
Mỗi bài học bắt đầu với một mục tiêu học tập và khởi động, tiếp theo là các hoạt động hướng dẫn dựa trên vấn đề do giáo viên tạo điều kiện (bao gồm cả thời gian làm việc cá nhân và nhóm nhỏ), và kết thúc bằng phần tổng hợp và hạ nhiệt để củng cố và áp dụng việc học của học sinh.

Hỗ trợ từ gia đình

Một sự thay đổi mà chúng tôi đã thấy trong những năm gần đây là phụ huynh và gia đình đang tham gia nhiều hơn bao giờ hết vào việc cố gắng hỗ trợ người học của họ, vì vậy chúng tôi đang phát triển các nguồn lực để giúp họ làm điều đó, bao gồm các video hỗ trợ gia đình, giúp các gia đình có cơ hội xem những gì đang diễn ra trong lớp học toán—chẳng hạn như từ vựng và khái niệm—và tham gia vào các hoạt động với học sinh của họ để củng cố việc học.

Công bằng và quyền truy cập cho người học đa dạng

Trong Illustrative Mathematics học sinh thích toán học, tạo ra các kết nối toán học và phát triển sự hiểu biết về khái niệm. Các quy trình giảng dạy toàn diện, các hình thức trình bày và các công cụ kỹ thuật số được sử dụng cẩn thận để cung cấp quyền truy cập cho tất cả người học.

Inspire Math Video

Học sinh thực sự bị thu hút bởi các video Inspire Math mới mà Imagine Learning đã tạo trong năm qua. Những video này mở rộng nội dung bài học và mang nó vào cuộc sống cho học sinh, thể hiện toán học trong bối cảnh hấp dẫn, thực tế.

Video nổi bật của sinh viên*

Các cuộc trò chuyện theo mô hình ngang hàng được giới thiệu trong Bài học nổi bật của học sinh. Những bài học này được cố định bằng các video hiển thị các cuộc thảo luận tương tác giữa các nhóm học sinh, cùng với hình ảnh về cách tiếp cận của cá nhân họ. Những cuộc trò chuyện ví dụ theo yêu cầu này giữa các đồng nghiệp có thể giúp thúc đẩy sự tham gia và cộng tác.

*Hiện chỉ có sẵn cho Lớp 6–8 và Đại số 1.

Đánh giá trường học

Imagine Learning Illustrative Mathematics (IM) cung cấp cả đánh giá quá trình và đánh giá tổng hợp. Chương trình bao gồm một số tùy chọn để đo lường mức độ hiểu biết và tiến độ đạt được mục tiêu học tập:

  • Giáo viên có thể cung cấp thông tin phản hồi kịp thời thông qua các mục có thể giao và cung cấp thông tin hướng dẫn tốt hơn.
  • Học sinh có các công cụ thúc đẩy quyền sở hữu và trách nhiệm học tập.
  • Đánh giá có sẵn ở định dạng in ấn và kỹ thuật số để đảm bảo tính công bằng và khả năng tiếp cận trong tất cả các mô hình giảng dạy.

Các tùy chọn nhúng để đánh giá được cung cấp trong mỗi đơn vị, phần và bài học.

Các nhà giáo dục, Gia đình và Cộng đồng của Học khu muốn tìm hiểu thêm về Imagine Learning Illustrative Mathematics?

Tham quan có hướng dẫn ngay hôm nay


Copyright © 2023 Imagine Learning LLC
Privacy Policy